สิริมงคลกาล ส. เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 2, p. 120–148, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/255573. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.