ทรัพย์ศรีสัญจัย ว.; วุฒิฤทธากุล ว. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 2, p. 106–119, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/254727. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.