แซ่ตั้ง น. ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ “ถึงคน...ไม่คิดถึง (2559)” . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 2, p. 10–18, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252864. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.