พรอำไพสกุล น.; มหาวรากร ส. เทศน์มหาชาติ : ประเพณีเนื่องมาจากความกลัวเรื่อง “โลกหน้า” และ “กลียุค” ในสังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 2, p. 44–54, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/252254. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.