ผาณิตรัตน์ ส.; ทิมวัฒนบรรเทิง ส.; นพอุดมพันธุ์ ก. . การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 1, p. 93–108, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/251695. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.