ศรีระแก้ว ว.; มหาวรากร ส. วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 23, n. 1, p. 21–33, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/249595. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.