อินทรัตน์ส. ปฏิภาณสร้างฐานชีวิต. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 13, n. 1, 11.