อินทร์จันทร์ น. ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 13, n. 1, 2012. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2491. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.