มหาอินทร์ก. สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 13, n. 1, 5 ก.ย. 2012.