หนูเกื้อ ก. การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 22, n. 1, p. 24–32, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/240079. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.