หนูเกื้อก. การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 22, n. 1, p. 24 - 32, 28 ธ.ค. 2020.