โรหิตะสุขส. สถานภาพของการประกวดศิลปกรรมในงานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และต่างประเทศ STATUS OF ART COMPETITION IN THE STUDYING OF ART HISTORY IN THAILAND AND ABROAD. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 15, n. 2, p. 119-128, 8 ต.ค. 2014.