เยาวนานนท์ ก.; ศุภเศรษฐศิริ พ.; นพอุดมพันธุ์ ก.; อินทร์จันทร์ น. สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 21, n. 1, p. 166–185, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/218419. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.