ดิลกศิริธนภัทร์ก. การวิเคราะห์กระบวนการในการทำละคร ของกลุ่มทำละครเพื่อการศึกษา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 20, n. 2, p. 152-161, 28 มิ.ย. 2019.