โชติกเสถียร ธ. การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 20, n. 2, p. 90–99, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/199105. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.