มีพร้อมร. การออกแบบลวดลายมัดหมี่ไหม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาลวดลายผ้าโฮลเปราะห์ จังหวัดสุรินทร์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 20, n. 2, p. 23 - 34, 28 มิ.ย. 2019.