จาวิสูตร ณ. การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 21, n. 2, p. 167–176, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/191765. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.