ก้อนดง ก. แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 15, n. 1, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18889. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.