ภักดีรณชิต ศ. การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 15, n. 1, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18886. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.