ศุภเศรษฐศิริ พ. การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 15, n. 1, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18880. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.