ผ่องสวัสดิ์ ช. คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKHATEWADA IN THAI SOCIETY GET AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 15, n. 1, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/18875. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.