แสงแดงล. แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 21, n. 2, p. 122 - 135, 29 มิ.ย. 2020.