แสงวชิระภิบาลส. CREATIVE DESIGN : A CASE STUDY OF SELECTED THAI CONTEMPORARY ARTIST’S WORKS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 20, n. 1, p. 182 - 197, 27 ธ.ค. 2018.