อินทร์จันทร์น. An Analysis of costume designs for Thai Drama series: A case of “Prisana” from 1987-2015. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 20, n. 1, p. 160 - 170, 27 ธ.ค. 2018.