ประทีปะวณิชศ. การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Institute of Culture and Arts Journal, v. 20, n. 1, p. 146 - 159, 27 Dec. 2018.