วิสุทธิแพทย์ ม. A Study on Kin Kao Mai ritual and its Music of Karen people at Kong Mong Ta Village, Laiwo Sub-district, Sangklaburi District, Kanchanaburi Province. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 20, n. 1, p. 121–136, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163409. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.