ตันติมาลาช. “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 14, n. 2, 11.