เลิศจรุงจิตน. แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE LISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, v. 14, n. 2, 11.