ขุนมธุรส*ท. กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD. Institute of Culture and Arts Journal, v. 14, n. 2, 11.