สิริมงคลกาล ส.; ทิมวัฒนบรรเทิง ส.; ตั้งเจริญ ว.; ศุภเศรษฐศิริ พ. การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 19, n. 2, p. 133–150, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129942. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.