ทองนำ ย.; สุทธจิตต์ ณ. กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 19, n. 2, p. 20–32, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129881. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.