แสงแดงล. (2020). แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 21(2), 122 - 135. ืบค้น จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500