บุญญะเดโชน. (2018). ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 24-35. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163215