ขุนมธุรส*ท. (1). กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD. Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15156