ภิรมย์รักษ์เ. (2019). KHUEN LOY IN KHON. Institute of Culture and Arts Journal, 21(1), 128 - 136. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972