(1)
เขียวมณี ส. เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม. Inst Cult Art J 2019, 21, 21-34.