(1)
ธงชัย ป. .; เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว. วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล. Inst Cult Art J 2022, 24, 9-21.