(1)
กระแสอินทร์ อ.; เสนาะเมือง เ.; ไตรรัตน์วงศ์ น.; โรจนธรรม น. . การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG. Inst Cult Art J 2022, 24, 122-136.