(1)
ไชยจันทร์ ก. . . การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์. Inst Cult Art J 2022, 24, 22-36.