(1)
แซ่เจี่ย ธ. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์. Inst Cult Art J 2022, 24, 137-149.