(1)
สิริมงคลกาล ส. เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. Inst Cult Art J 2022, 23, 120-148.