(1)
ผาณิตรัตน์ ส.; ทิมวัฒนบรรเทิง ส.; นพอุดมพันธุ์ ก. . การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์. Inst Cult Art J 2021, 23, 93-108.