(1)
อินทร์จันทร์ น. ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย. Inst Cult Art J 2012, 13.