(1)
แพทย์หลักฟ้าจ. กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย. Inst Cult Art J 1, 13.