(1)
เยาวนานนท์ ก.; ศุภเศรษฐศิริ พ.; นพอุดมพันธุ์ ก.; อินทร์จันทร์ น. สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ. Inst Cult Art J 2019, 21, 166-185.