(1)
ดิลกศิริธนภัทร์ก. การวิเคราะห์กระบวนการในการทำละคร ของกลุ่มทำละครเพื่อการศึกษา. Inst Cult Art J 2019, 20, 152-161.