(1)
โชติกเสถียร ธ. การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้). Inst Cult Art J 2019, 20, 90-99.