(1)
จาวิสูตร ณ. การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา. Inst Cult Art J 2020, 21, 167-176.