(1)
ภักดีรณชิต ศ. การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES. Inst Cult Art J 2014, 15.