(1)
ศุภเศรษฐศิริ พ. การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS. Inst Cult Art J 2014, 15.